Členská schůze Květen 2017

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne: 17.5.2017
Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4
Shromáždění je usnášení schopné. Přítomno je 50 vlastníků s vlastnickým podílem 59,65 %

  1. Volba zapisovatele:  zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas
    Volba sčítací komise:  zvoleni pan Václav Sháněl – 100 % souhlas
    pan Karel Streit  – 100% souhlas
  1. Finance: Paní Dezortová informovala shromáždění o výsledku HV za rok 2016 ve výši 646,- Kč, o stavu účtů , fondu oprav a o průběhu splácení úvěru.
    • Účetní závěrka a HV a jeho převod do fondu oprav – schváleno  – 100% souhlas.
    • Člen kontrolní komise pan Ing. Jan Červenka seznámil shromáždění s výsledky kontroly účetnictví, účetní závěrky a HV za rok 2016. Výborem předložené dokumenty shledala komise v pořádku.
  1. Návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav:
    Pan Komrska seznámil shromáždění s návrhem o zvýšení příspěvku a se stanoviskem výboru.
    Zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč za m2 a měsíc – schváleno – 100 % souhlas.
  1. Volby členů výboru:
    Kandidáti paní Ivana Dezortová, pan Jiří Beneš a pan Daniel Komrska byli zvoleni do výboru SVJ – 100 % souhlas.
  1. Volba členů kontrolní komise:
    Kandidáti – paní Pavla Doležalová, pan Ing. Jan Červenka a pan Karel Streit byli zvoleni do kontrolní komise – 100 % souhlas.
  2. Opravy:
    Pan Beneš informoval shromáždění o provedených opravách a o plánované výměně stoupaček.
  3. Společné prostory domu:
    Pan Komrska informoval o situaci ohledně změny společných prostor domu na bytovou jednotku. Vyzval vlastníky k podání návrhů na změnu a o informaci o možných zájemcích o tyto prostory.
  4. Usnesení:
    Shromáždění zvolilo zapisovatele paní Dezortovou, sčítací komisi pana Sháněla a pana Streita, členy výboru paní Dezortovou, pana Beneše a pana Komrsku a kontrolní komisi paní Doležalovou, pana Červenku a pana Streita.

Shromáždění schválilo:

  • roční závěrku 2016 a HV r. 2016 ve výši 646,- Kč
  • převod HV do fondu oprav
  • zvýšení příspěvku do fondu oprav o 2,- Kč za m2 a měsíc.

Členská schůze Listopad 2016

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227/16, Praha 4

Dne:  9.11.2016

Místo konání: Ružinovská 1227/16, Praha 4

Shromáždění  je usnášení schopné. Přítomno je 44 vlastníků s vlastnickým podílem 54,38 %

  1. Volba zapisovatele – zvolena paní Ivana Dezortová – 100% souhlas
    Volba sčítací komise – zvoleni paní Libuše Kamarádová – 100 % souhlas
    pan Václav Sháněl  – 100% souhlas
  2. Prezentace zástupce firmy CenTrio- pan Jiří Havel představil shromáždění nabídku společnosti, možnosti zavedení kabelové televize, volání a internetu. Vlastníci nemají zájem o instalaci.
  3. Finance – předsedkyně kontrolní komise paní Doležalová seznámila shromáždění s výsledky kontroly účetnictví, účetní závěrky a HV za rok 2015. Výborem předložené dokumenty shledala komise v pořádku.
    Paní Dezortová informovala shromáždění o výsledku HV za rok 2015 ve výši 2.359,- Kč, o stavu účtů , fondu oprav a o průběhu splácení úvěru. Účetní závěrka a HV –schváleno  – 100% souhlas.
  4. Opravy – Předseda výboru SVJ pan Jiří Beneš zhodnotil provedené opravy, tzn. výměnu elektrických rozvodů ve společných prostorách domu a výměnu rozvodů teplé vody v tech. podlaží.  Seznámil shromáždění s nutností výměny stoupaček a plynového potrubí.
  5. Volby  2017 – Předseda výboru SVJ pan Jiří Beneš upozornil na nové volby členů výboru SVJ, které se uskuteční na příštím shromáždění SVJ v květnu 2017. Požádal přítomné o promyšlení možné kandidatury do výboru.
  6. Diskuse
  7. Usnesení
    Shromáždění zvolilo zapisovatele a sčítací komisi.
    Shromáždění schválilo roční závěrku 2015 a HV r. 2015 ve výši 2.359,- Kč.
    Shromáždění schválilo převod HV do fondu oprav.

Členská schůze Listopad 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 25.11.2015

Přítomno 61 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 74,08 %, shromáždění je usnášení schopné.

1. Předseda shromáždění- Jiří Beneš

zapisovatel – Mgr. Jitka Komrsková

2. Přijetí nových stanov

  1. přítomen notář, pan Mgr. Tomáš Ostrožlík
  2. návrh  nových stanov je bez připomínek
  3. hlasování o přijetí stanov – souhlasí 100% přítomných vlastníků

3. Finance

  1. hospodářský výsledek 659 960,74 Kč, zpráva kontrolní komise – hospodaření bez připomínek
  2. účetní závěrka a HV r. 2014 – hlasování o odsouhlasení a převodu do fondu oprav. Souhlasí 100 % přítomných vlastníků
  3. informace o stavu účtů
  4. informace o průběhu splácení úvěru
  5. úprava záloh na služby a správu domu – zálohy budou upraveny podle skutečných spotřeb r. 2014. Souhlasí 100 % přítomných vlastníků
  6. návrh na převod zisků z příjmu kolárny do FO – Souhlasí 100 % přítomných vlastníků.

Usnesení

  1. Nové stanovy byly přijaty. V dohledné době budou vlastníkům k dispozici.
  2. Účetní závěrka a HV r. 2014 byly přijaty. HV bude převeden do FO.
  3. Úpravy záloh na provoz domu budou vypracovány účetní společenství a předány všem vlastníkům.
  4. Zisk z kolárny bude převáděn do fondu oprav.

Členská schůze Leden 2015

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 28.1.2015

Přítomno 59 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 73,07%, shromáždění je usnášení schopné.

1. Volba zapisovatele
Daniel Komrska byl zvolen všemi účastníky schůze. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

2. Volba sčítací komise
Pan Sháněl a pan Červenka byli zvoleni všemi účastníky schůze. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

3. Představení nabídky na výměnu hlavních elektrických rozvodů
Pan Beneš představil nabídku společnosti Duel, kterou výbor SVJ spolu s kontrolní komisí předkládá ke schválení

4. Diskuze
Během diskuze byli zodpovězeny dotazy přítomných členů SVJ

5. Hlasování o souhlasu s provedením výměny hlavních elektrických rozvodů
Pro byli všichni přítomní, tedy 59 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 73,07%. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

6. Rekapitulace hlasování a přijetí usnesení
Schůze SVJ souhlasí s výměnou hlavních elektrických rozvodů firmou Duel.

Jiří Beneš, Daniel Komrska, Ing. Jan Červenka, Václav Sháněl

Členská schůze Květen 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek Ružinovská 1227 konaného dne 21. 5. 2014

Přítomno 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01 %, shromáždění je usnášení schopné.

  1. Úvod
    • 1.1. Zapisovatel – pí. Dezortová
    • 1.2. Sčítací komise – pí. Kamarádová, pí. Sorré, p. Štěpánek 1.3. Informace spol. INMES k odečtům měřičů tepla
  2. Informace o hospodaření
    • 2.1. Zpráva kontrolní komise k hospodaření a o účetnictví
    • 2.2. Návrh schválení hospodářského výsledku 29.117,- Kč a jeho převodu do fondu oprav.
    • 2.3. Návrh schválení roční závěrky 2013 na základně zprávy kontrolní komise.
    • 2.4. Informace o aktuálním stavu financí
  3. Návrh domovního řádu
  4. Shrnutí a konečné vyúčtování s Revita-G, a.s.
  5. Přestavba společných prostor domu na bytovou jednotku
    • 5.1. Informace o nutných právních úkonech
    • 5.2. Informace o možných variantách a nákladech
  6. Volby
    • 6.1. Nominace do kontrolní komise – pan Červenka
    • 6.2. Rezignace předsedy výboru SVJ pana Beneše z důvodu sjednocení volebního období všech 3 členů výboru
    • 6.3. Nominace do výboru
      • 6.3.1.pan Beneš
      • 6.3.2.pan Komrska
      • 6.3.3.paní Dezortová
  7. Informace o chystané výměně elektrického vedení ve společných prostorách domu. Úprava společné tel. antény pro příjem signálu v HD rozlišení.
  8. Zvýšení příspěvku do fondu oprav na 26,50 Kč / m2 dle ustanovení občanského zákoníku § 1180 odst.2 a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. V § 12 od července 2014.
  9. Hlasování k výše uvedeným bodům
  • Bod 2.2
    • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
  • Bod 2.3
    • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
  • Bod 3
    • souhlasí 45 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 55,35% nesouhlasí 2 členové SVJ s celkovým majetkovým podílem 2,66% nikdo se nezdržel hlasování
  • Bod 5
    • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
  • Bod 6.1
    • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
  • Bod 6.3.1
    • souhlasí 47 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 58,01% nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
  • Bod 6.3.2
    • souhlasí 46 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 56,69% zdržel se jeden člen SVJ s celkovým majetkovým podílem 1,32% nikdo nebyl proti
  • Bod 6.3.3
    • souhlasí 46 členů SVJ s celkovým majetkovým podílem 56,69% zdržel se jeden člen SVJ s celkovým majetkovým podílem 1,32% nikdo nebyl proti

Usnesení

Shromážnění SVJ se usneslo na všech bodech, které jsou obsaženy ve výsledcích hlasování a na zvýšení příspěvků do fondu oprav na 26,50 Kč/m2.